Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela
Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Śląski

Zapisy Statutu ZNP dotyczace młodych nauczycieli

STATUT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Zmiany dotyczące młodych nauczycieli

 

 

Art. 22.1        Kadencja wszystkich władz i organów statutowych ZNP trwa 5 lat.

 

Art. 42.3        W skład Zarządu Głównego wchodzą:

pkt 6)              przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela

 

Art. 43.1        Do kompetencji i zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:

pkt 13)            powoływanie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela

pkt 14)            uchwalanie regulaminu klubów młodego nauczyciela

 

Art. 50.3        W skład zarządu okręgu wchodzą:

pkt 5)              przewodniczący okręgowego klubu młodego nauczyciela

 

Art. 51.1        Do kompetencji zarządu okręgu należy w szczególności:

pkt 7)                          powoływanie, na wniosek zainteresowanej grupy członków ZNP klubu młodego nauczyciela, zapewniając w swym budżecie środki na jego działalność

 

Art. 56.2        W skład zarządu oddziału wchodzą:

pkt 3)              przewodniczący oddziałowego klubu młodego nauczyciela

 

Art. 57.1        Do kompetencji zarządu oddziału należy w szczególności:

pkt 8)              powoływanie na wniosek zainteresowanej grupy członków ZNP klubu młodego nauczyciela